Mr

Bedrijven hebben een ondernemingsraad, scholen een medezeggenschapsraad. De medezeggen-schap is in de wet geregeld. De medezeggenschapsraad is gesprekspartner van de directeur op het gebied van beleid en bestuur van de school. De medezeggenschapsraad vergadert minimaal zo'n 6 maal per jaar. Aanvang vergadering 19:45 uur. Locatie: personeelskamer De Meulenrakkers.

De medezeggenschapsraad vertegenwoordigt personeel en ouders van school en wordt door de directie geïnformeerd over de gang van zaken op school. Op bepaalde terreinen heeft de medezeggenschap adviesrecht en op andere  terreinen instemmingsrecht. Met instemmingsrecht wordt bedoeld dat het bevoegd gezag (lees: de directie) een besluit pas mag uitvoeren nadat de MR verklaard heeft het daarmee eens te zijn. De MR reageert niet alleen op informatie die door de directie aangeboden wordt, maar heeft ook het recht om zelf onderwerpen ter sprake te brengen bij de directie: er is informatie-, overleg- en initiatiefrecht.

Daarnaast zijn er ook nog zaken waarbij het instemmingsrecht voorbehouden is aan één van de twee geledingen waaruit de MR bestaat. Zo heeft bijvoorbeeld de oudergeleding instemmings-bevoegdheid als het gaat om de wijze waarop invulling gegeven wordt aan tussenschoolse opvang (de personeels-geleding heeft dan nog wel adviesrecht). De personeelsgeleding heeft bijvoorbeeld instemmings-bevoegdheid bij vaststelling of wijziging van de verlofregeling van het personeel (de oudergeleding heeft dan nog wel adviesrecht).

De taken van de MR

De MR overlegt met directie en College van Bestuur over belangrijke schoolzaken, zoals:
• verdeling en besteding van de financiële middelen van de school;
• vaststelling/wijziging van het beleid over voorzieningen voor leerlingen;
• vaststelling/wijziging van regels m.b.t. het veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid;
• vaststelling/wijziging van de concrete taakverdeling binnen de schoolleiding.

De leden van de MR
De MR heeft leden. In het basisonderwijs zijn dat ouders en leerkrachten. Alle personeelsleden en ouders mogen stemmen voor de MR en kunnen zich allemaal verkiesbaar stellen. De leerkrachten vormen de personeelsgeleding, de ouders de oudergeleding. De samenstelling m.i.v. het schooljaar 2017-2018 is als volgt:

Oudergeleding: Ben van Kaam, Vincent Pronk en Daniël Clarijs (secretaris).
Personeelsgeleding: Suzie de Vos (voorzitter/penningmeester), Wendy van den Bosch en Marion van Zunderd.
De MR-leden worden benoemd voor een periode van 3 jaar.

Verslag MR-vergadering 22-2-2018
Verslag MR-vergadering 14-12-2017
Verslag MR-vergadering 2-11-2017


Verslagen MR-vergaderingen schooljaar 2016-2017

MR-reglement van LPS
Huishoudelijk reglement MR

 

Contactgegevens
 
Meulenberg 6
4641 CL Ossendrecht
 

  0164-672266
demeulenrakkers@lpsnet.nl
  Volg ons

    Wij zijn een school van