Aanvragen extra vakantie- en verlofdagen

Mocht u gegronde redenen hebben om extra verlof- of vakantiedagen voor uw kind(eren) aan te vragen, dan kunt u dit middels de Digiduif-portal aanvragen.
Mocht dit problemen opleveren, dan kunt u ook een aanvraagformulier invullen en dit inleveren bij de directie. Het formulier kunt u downloaden middels de volgende link:

Aanvraagformulier vakantie en verlof


Via het onderstaande willen we u attent maken op het aangescherpte beleid van de leerplichtambtenaar inzake extra vakantie- of verlofdagen. 

Verlof en verzuim
De leerplichtambtenaar heeft de scholen in de gemeente Woensdrecht erop gewezen dat er op bepaalde gebieden te soepel wordt omgesprongen met het verlenen van extra vakantieverlof. Dit zal consequenties hebben voor hoe directies met aanvragen voor verlof dienen om te gaan.
Aanvragen van ondernemers die verlof vragen buiten de schoolvakanties om, zullen vrijwel allemaal afgewezen worden door de schoolleiding. Ook verlofaanvragen van werknemers met een verklaring van de werkgever dat ze geen verlof kunnen opnemen in de reguliere vakanties, zullen vrijwel allemaal afgewezen worden.
Ook zullen aanvragen voor een extra dagje aan het weekend of aan een vakantie categorisch worden afgewezen.

Zowel ondernemers als werknemers kunnen zich na een afwijzing wenden tot de leerplichtambtenaar van de gemeente Woensdrecht. Die bepaalt vervolgens of het verlof alsnog wordt toegewezen.

Er zal alleen nog verlof verleend worden voor de volgende categorieën:
Gewichtige omstandigheden: 10 schooldagen per schooljaar of minder  (art.14 lid 1)
Een verzoek om extra verlof ingeval van gewichtige omstandigheden voor 10 schooldagen per schooljaar of minder, dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan, omstandigheden die buiten de wil van de jongere of de ouders/verzorgers zijn gelegen.

Enige voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn:
a. Het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover die niet buiten de lesuren kan geschieden.
b. Verhuizing (ten hoogste 1 dag).
c. Het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (1 of ten hoogste 2 dagen).
d. Ernstige ziekte van ouder/verzorgers of bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (duur in overleg 
   met de directeur).
e. Overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad (ten hoogste 4 dagen); van bloed- of aanverwanten in de 2e 
    graad (ten hoogste 2 dagen); van bloed- of aanverwanten in de 3e en 4e graad (1 dag).
f. Bij 25-, 40-, en 50 jarig ambtsjubileum en het 12½- 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of 
   grootouders (1 dag).

Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar  (art. 14, lid 3 ) 
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar, dient minimaal 4 weken tevoren via de directeur van de school bij de leerplicht-ambtenaar van de woongemeente te worden ingediend.
 

 

 

Contactgegevens
 
Meulenberg 6
4641 CL Ossendrecht
 

  0164-672266
demeulenrakkers@lpsnet.nl
  Volg ons

    Wij zijn een school van