Zorg

Intern begeleider
Kim Grootscholte is de intern begeleider van De Meulenrakkers. Zij wordt bijgestaan door een zorgteam.

Overige leden van het zorgteam
Verona Huijbregts                             
Corné Sandén: begeleiding leerlingen met ontwikkelingsvoorsprong
Daniëlle de Bie
Carlien Broos
         

Voor de zorg is een ‘zorghandboek’ ontwikkeld, waarin procedures, protocollen en afspraken worden beschreven. Een paar voorbeelden uit dit zorghandboek:

De leerlingen ontwikkelen zich naar verwachting
In dit onderdeel wordt een link gelegd tussen leerling populatie en te verwachten resultaten en hoe nagegaan wordt of deze ook inderdaad gerealiseerd worden.

De leraren stemmen het onderwijsleerproces af op de onderwijsbehoeften van hun leerlingen
Hierin zijn de afspraken vastgelegd over de wijze waarop leraren gebruik maken van gegevens van kinderen om hun onderwijs te plannen. Groepsplannen, handelingsplannen.

De begeleiding is erop gericht, dat de leerlingen zich naar hun mogelijkheden ontwikkelen
Hierin wordt een overzicht gegeven van de wijze waarop systematisch gegevens over de ontwikkeling van kinderen verzameld worden (leerlingvolgsysteem). Ook worden procedures rondom de keuze voor het voortgezet onderwijs hierin ondergebracht.

Onderwijsopbrengsten
Procedures die worden gehanteerd om de te verwachten opbrengsten vast te stellen en te behalen en de procedures om na te gaan of die opbrengsten ook daadwerkelijk gerealiseerd zijn.

Verdere onderwerpen die aan bod komen in het zorghandboek:

  • Visie op zorg
  • Organisatie van de zorg
  • Criteria
  • Protocollen en procedures
  • Passend onderwijs
  • Externe contacten
  • Kwaliteitsbewaking
  • Formulieren
  • Info
  • Toetsmateriaal en hulpmiddelen

 

Contactgegevens
 
Meulenberg 6
4641 CL Ossendrecht
 

  0164-672266
demeulenrakkers@lpsnet.nl
  Volg ons

    Wij zijn een school van